คณะกรรมการประจำ คณะมส. 

คณบดี

Board 1

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Tel. 000-000-0000
e-mail : dean.suriyakhamguna@gmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Board 2

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Board 3

ศ.ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Board 4

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Board 5

รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Board 6

ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองคณบดี

Board 7

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ

ชลธิดา อุเทศนันท์

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตัวแทนประธานหลักสูตร

Board 10

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ

ตัวแทนประธานหลักสูตร

ชัยภูมิ ชนะภัย

อ.ดร ชัยภูมิ ชนะภัย

ตัวแทนประธานหลักสูตร

พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน

ตัวแทนประธานหลักสูตร

ผู้แทนคณาจารย์

เยาวเรศ แตงจวง

อ.เยาวเรศ แตงจวง

ผู้แทนคณาจารย์

ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

ผู้แทนคณาจารย์

เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

อ.ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

ผู้แทนคณาจารย์

เลขานุการ

Board 15

นายไพจิตต์ สายจันทร์

เลขานุการ

Board 16

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมจันทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ