คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
คณบดี 

 

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธารา น่วมศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
รองคณบดี

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
รองคณบดี

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์
รองคณบดี

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.ดร ชัยภูมิ ชนะภัย
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.เยาวเรศ แตงจวง
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร. เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
ผู้แทนคณาจารย์

นายไพจิตต์ สายจันทร์
เลขานุการ

 

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ