คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.เยาวเรศ แตงจวง
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร. เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
ผู้แทนคณาจารย์