คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
คณบดี 

 

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณีผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
รองคณบดี

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
รองคณบดี

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์
รองคณบดี

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.ดร ชัยภูมิ ชนะภัย
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน
ตัวแทนประธานหลักสูตร

อ.เยาวเรศ แตงจวง
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร. เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
ผู้แทนคณาจารย์

นายไพจิตต์ สายจันทร์
เลขานุการ

 

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ