แผนกลยุทธ์การบริหาร คณะมส. 

พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖

ปรัชญา

Philosophy
“พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ”

วิสัยทัศน์

Vision
“องค์กรคุณภาพเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมสังคมของภาคเหนือ”

พันธกิจ

Mission

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นอาจารย์มืออาชีพ
๓. พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสาและน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล