คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

แผนกลยุทธ์การบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖

ปรัชญา
     “พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ”
วิสัยทัศน์
     “องค์กรคุณภาพเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมสังคมของภาคเหนือ”
พันธกิจ
     ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
     ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นอาจารย์มืออาชีพ
     ๓. พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
     ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสาและน้อมนำแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๕. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล