หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
 2. ชื่อย่อปริญญา    : ศล.บ. (ทัศนศิลป์)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Fine Arts (Fine Arts)
                       : B.F.A. (Fine Arts)
 4. ปรัชญา        –
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • ประติมากร
  • นักออกแบบ
  • นักสร้างสรรค์
  • ครู อาจารย์สอนศิลปะ
  • นักวิชาการด้านศิลปกรรมหน่วยงานภาครัฐ
  • อาชีพอิสระ
  • ธุรกิจส่วนตัว

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001213   การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น   3(3-0-6)

0001210   ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล   3(2-2-5)

2001113   องค์ประกอบศิลป์   3(2-2-5)

2011106   วาดเส้น 1   3(2-2-5)

2021215   ภาพพิมพ์ 1   3(2-2-5)

2011205   ประวัติศาสตร์ศิลป์   3(3-0-6)

รวม  18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 

0001102   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)

0001108   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(3-0-6)

2011107   จิตรกรรม 1   3(2-2-5)

2012106   วัสดุและเทคนิคศิลปะ   3(2-2-5)

2021309   ประติมากรรม 1   3(2-2-5)

2014112   ปรัชญาปละสุนทรียศาสตร์   3(3-0-6)

2031409   การเขียนแบบพื้นฐาน   3(2-2-5)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)

0001109   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)

2012103   วาดเส้น 2    3(2-2-5)

2021120   กายวิภาค     3(2-2-5)

2022201   ภาพพิมพ์ 2    3(2-2-5)

2032203   การถ่ายภาพพื้นฐาน   3(2-2-5)

2032410   คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ    3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4 

0001104   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5)

0001209   ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6)

2012105   จิตรกรรม 2   3(2-2-5)

2022301   ประติมากรรม 2    3(2-2-5)

2041112   การออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5)

2200004   รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)

2012102   ศิลปกรรมร่วมสมัย   3(3-0-6)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001203   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

0001106   ความเป็นพลเมืองไทย   3(3-0-6)

2032413   การออกแบบกราฟิก   3(2-2-5)

2200005   รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)

2002205   ศิลปกรรมล้านนา   3(3-0-6)

2012104   ศิลปกรรมไทย   3(3-0-6)

2041114   การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น   3(2-2-5)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6 

2013101   การจัดการทางศิลปกรรม   3(2-2-5)

2011301   การขึ้นรูด้วยมือ   3(2-2-5)

2013102   วาดเส้น 3    3(2-2-5) (ต้องผ่าน 2012103 ก่อน)

2013103   จิตรกรรม 3    3(2-2-5) (ต้องผ่าน 2012105 ก่อน)

2023301   ประติมากรรม 3    3(2-2-5)

2011105    ศิลปะพื้นบ้าน   3(3-0-6)

2003901   เตรียมศิลปนิพนธ์    2(1-2-3)

รวม   20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

2013301   ศิลปวิจารณ์   3(2-2-5)

2003801   การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม   1(0-2-1) (ต้องผ่าน 2003901 ก่อน)

2004911   ศิลปนิพนธ์   4(2-4-6)

รวม 8 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

2004801   สหกิจศึกษาทางศิลปกรรม   6(0-36-0) (ต้องผ่าน 2003801 ก่อน)

2004803   การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม   6(0-36-0) (ต้องผ่าน 2003801 ก่อน)

รวม 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต  136  หน่วยกิต

7. ธรรมเนี่ยมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคารศิลปกรรม
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1405