หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
 2. ชื่อย่อปริญญา    : ศล.บ. (ศิลปกรรม)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Fine Arts (Fine Arts)
                       : B.F.A. (Fine Arts)

 4. ปรัชญา        –

 5. งานที่รองรับอาชีพ
  • จิตรกร ประติมากร
  • นักออกแบบ
  • นักสร้างสรรค์
  • ครู อาจารย์สอนศิลปะ
  • นักวิชาการด้านศิลปกรรมหน่วยงานภาครัฐ
  • อาชีพอิสระ
  • ธุรกิจส่วนตัว