หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 1. ชื่อหลักสูตร    : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 2. ชื่อย่อปริญญา          : ศศ.บ.(ภาษาไทย)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Thai

                              : B.A. (Thai)

 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
  2. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai Language for Foreigners)

4. ปรัชญา

       ผลิตบัณฑิตภาษาไทยให้มีความรู้ มีทักษะในการสื่อสาร มีความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาร้างประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ในระดับชาติและนานาชาติ

5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


  • นักวิชาการด้านภาษาไทย, ครูสอนภาษาไทย
  • นักธุรกิจ, มัคคุเทศก์, นักแปล, ล่าม, นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์
  • นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการด้าน
  • วิเทศสัมพันธ์, นักการทูต
  • พนักงานบริษัท
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)

1542401 วรรณกรรมวิจารณ์  3(3-0-6)

1543222 ภาษากับสังคม  3(3-0-6)

1541217 คอมพิวเตอร์กับการนำเสนอผลงานภาษาไทย  3(2-2-5)

1543234 เทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(3-0-6)

1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย  3(3-0-6)

1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์  3(3-0-6)

1541107 คำและสำนวนไทย  3(3-0-6)

1544207 การอ่านตีความ  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6)

1541210 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์  3(3-0-6)

1541301 วรรณกรรมปัจจุบัน  3(3-0-6)

1541213 การพูดเพื่อสังคม  3(3-0-6)

1543226 เทคนิคบรรษธิการกิจ  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4 

0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล  3(3-0-6)

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5)

1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว  3(3-0-6)

1542218 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)

1543426 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย  3(3-0-6)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 5

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย  3(3-0-6)

1541201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)

1541406 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(3-0-6)

1543408 คติชนวิทยา  33-0-6)

2200005 รายวิชาเลือกเสรี  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6 

1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  3(3-0-6)

1543901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0-6)

1544413 วรรณคดีเอกของไทย  3(3-0-6)

1543107 ภาษาถิ่น  3(3-0-6)

1543221 การอ่านการเขียนร้อยกรอง  3(3-0-6)

1544104 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

1544909 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5)

1544910 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0-6)

1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  3(3-0-6)

1543430 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย  3(3-0-6)

1544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย  1(0-2-1)

รวม 13 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8

1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย  6(0-36-0) (ต้องผ่าน 1544801 ก่อน)

1544807 การฝึกผระสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย  6(0-36-0) (ต้องผ่าน 1544801 ก่อน)

รวม 12 หน่วยกิต

รวมหน่อยกิตทั้งหมด  127 หน่วยกิ

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย อาคาร 7 ชั้น 2 (724)

โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1412