หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 1. ชื่อหลักสูตร    : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 2. ชื่อย่อปริญญา          : ศศ.บ.(ภาษาไทย)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Thai

                              : B.A. (Thai)

 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
  2. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai Language for Foreigners)

4. ปรัชญา

       ผลิตบัณฑิตภาษาไทยให้มีความรู้ มีทักษะในการสื่อสาร มีความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาร้างประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ในระดับชาติและนานาชาติ

5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการด้านภาษาไทย, ครูสอนภาษาไทย
  • นักธุรกิจ, มัคคุเทศก์, นักแปล, ล่าม, นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์
  • นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการด้าน
  • วิเทศสัมพันธ์, นักการทูต
  • พนักงานบริษัท
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย อาคาร 7 ชั้น 2 (724) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1412