หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

 1. ชื่อหลักสูตร     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
 2. ชื่อย่อปริญญา  : ศศ.บ. (ดนตรี)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Music
                     : B.A. (Music)
  วิชาเอก     1. ดนตรีไทย (Thai Music)
               2. ดนตรีสากล (Western Music)
 4. ปรัชญา        –
 1. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • นักดนตรีไทย
  • นักดนตรีสากล
  • นักวิชาการ 
  • นักธุรกิจจัดตั้งบริษัท ห้างร้านผลิตจำหน่ายเครื่องดนตรี
  • จัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี
  • ห้องบันทึกเสียง
  • จัดการแสดงดนตรีต่าง ๆ
  • นักวิจัยอิสระ
  • ครูสังกัดหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย อาคารดนตรี ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1429,1430

หลักสูตรสาขาดนตรีสากล อาคารดนตรี ชั้น 1 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1406