หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

 1. ชื่อหลักสูตร     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
 2. ชื่อย่อปริญญา  : ศศ.บ. (ดนตรี)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Music
                     : B.A. (Music)
  วิชาเอก     1. ดนตรีไทย (Thai Music)
               2. ดนตรีสากล (Western Music)
 4. ปรัชญา        –
 1. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักดนตรีไทย
  • นักดนตรีสากล
  • นักวิชาการ 
  • นักธุรกิจจัดตั้งบริษัท ห้างร้านผลิตจำหน่ายเครื่องดนตรี
  • จัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี
  • ห้องบันทึกเสียง
  • จัดการแสดงดนตรีต่าง ๆ
  • นักวิจัยอิสระ
  • ครูสังกัดหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

 

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001214    พลเมืองยุคกิจิทัล    3(3-0-6)

0001108   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(3-0-6)

2061301   ทฤษฎีดนตรีสากล 1    3(3-0-6)

2061309   การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1    2(1-2-3)

2062333   ประวัติดนตรีตะวันตก    3(3-0-6)

2061430   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 1     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061432   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061434   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061436   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 1    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061438   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061440   ปฏิบัติขับร้องสากล 1    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

รวม  16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ    3(2-2-5)

0001210   ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5)

2062301   ทฤษฎีดนตรีสากล 2     3(3-0-6)

2062435   รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1     2(0-4-2)

2062710   คอมพิวเตอร์ดนตรี 1     3(2-2-5)

2061431   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061433   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061435   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061437   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 2    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061439   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2061441   ปฏิบัติขับร้องสากล 2    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062506   ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก    3(3-0-6)

2200001   รายวิชาเลือกเสรี    2(2-0-4) (ให้เรียน 2061438 ป.ลิ่มนิ้วสากล 1 )

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)

0001106   ความเป็นพลเมืองไทย    3(3-0-6)

0001209   ผู้ประกอบการยุคใหม่    3(3-0-6)

2062334   หลักการโยธวาทิต    3(3-0-6)

2062436   รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 2     2(0-4-2)

2062439   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 3     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062441   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 3    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062443   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062445   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 3    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062447   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 3    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062449   ปฏิบัติขับร้องสากล 3    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062711   คอมพิวเตอร์ดนตรี 2     3(2-2-5)

2200002   รายวิชาเลือกเสรี    2(2-0-4) (ให้เรียน 2061439 ป.ลิ่มนิ้วสากล 2)

รวม   21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(2-2-5)

0001109   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6)

2062309   การอำนวยเพลงเบื้องต้น    2(1-2-3)

2062331   รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก    3(2-2-5)

2063903   โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีสากล 1     1(2-0-4)

2062419   การขับร้องประสานเสียง 1    2(0-4-2)

2062440   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 4     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062442   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 4    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062444   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062446   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 4    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062448   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 4    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2062450   ปฏิบัติขับร้องสากล 4    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063435   รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 3    2(0-4-2)

2073101   การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี    2(1-2-3)

รวม  20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5 

0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

2062709   ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1    2(1-2-3)

2063331   การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีป๊อปปูล่าร์และแจ๊ส    3(2-2-5)

2063332   การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต    3(2-2-5)

2062313   คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส    3(2-2-5)

2063437   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 5     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063439   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 5    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063441   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063443   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063445   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 5    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063447   ปฏิบัติขับร้องสากล 5    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063506   จิตวิทยาดนตรี    3(3-0-6)

รวม  19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2064324   หลักการประพันธ์ดนตรี    3(2-2-5)

2064701   การผลิตงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)

2062420   การขับร้องประสานเสียง 2     2(0-4-2)

2063438   ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 6     2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063440   ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 6    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063442   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063444   ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 6    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063446   ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 6    2(0-4-2) (เลือกเรียน 1 วิชา)

2063505   สุนทรีศาสตร์ทางดนตรี    3(3-0-6)

2063703   ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 2     2(1-2-3)

2200004   รายวิชาเลือกเสรี    3(3-0-6)

2200005   รายวิชาเลือกเสรี    3(3-0-6)

2063802   การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล    1(0-2-1)

รวม  22 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7 

2064801   การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล    6(0-36-0) (ผ่าน 2063802 ก่อน)

2064802   สหกิจศึกษาทางดนตรีสากล    6(0-36-0) (ผ่าน 2063802 ก่อน)

รวม  6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8

2064904   โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีสากล 2     3(0-6-3)

2064903   การเสนอผลงานทางดนตรี    1(0-3-1)

3563308   ธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี    3(3-0-6)

รวม  7 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต   134  หน่วยกิต

7. ธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคเรียนละ 8,000 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย อาคารดนตรี ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1429,1430

หลักสูตรสาขาดนตรีสากล อาคารดนตรี ชั้น 1 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1406