บุคลากรสายวิชาการ

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws Program LL.B.
ชัยภูมิ ชนะภัย

อ.ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย

ประธานหลักสูตร

3 วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

4 ปาริชาติ บุญเรือง

อ.ปาริชาติ บุญเรือง

2 เอกพงค์ วรรณจักร

อ.เอกพงค์ วรรณจักร

5 นฤภรณ์ พิมมงคล

อ.นฤภรณ์ พิมมงคล

6 วราภรณ์ อู่ทรัพย์

อ.วราภรณ์ อู่ทรัพย์

7 วราภรณ์ อัศวลาภสกุล

อ.วราภรณ์ อัศวลาภสกุล

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration B.P.A.
8 อุทัย ละชั่ว

อ.อุทัย ละชั่ว

ประธานหลักสูตร

9 สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์

ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์

10 ยุพิน เถื่อนศรี

ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

11 สาวิณี รอดสิน

อ.สาวิณี รอดสิน

12 จุฬา ม่วงกล่ำ

อ.ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ

13 มญชุดา สุพรจักร

อ.มญชุดา สุพรจักร

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine Arts (Fine Arts) : B.F.A.
56 ประดิพัทธ์ วิรามร

อ.ประดิพัทธ์ วิรามร

ประธานหลักสูตร

Board 7

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

รองคณบดี

54 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล

อ.จาตุรันต์ จริยารัตนกูล

55 ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

อ.ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

Bachelor of Arts Program in Music B.A.
Board 10

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ

ประธานหลักสูตร

19 สมบัติ เวชกามา

ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

20 อำนาจ บุญอนนท์

ผศ.ดร.อำนาจ บุญอนนท์

21 บุญลอย จันทร์ทอง

อ.ดร.บุญลอย จันทร์ทอง

22 ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา

อ.ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา

23 ธีรราช ทองหลาง

อ.ธีรราช ทองหลาง

24 พันธุ์เอก ใจหลวง

อ.พันธุ์เอก ใจหลวง

25 อรัญวดี แสงทอง

อ.อรัญวดี แสงทอง

26 ญัฐพงศ์ ปันดอนตอง

อ.ดร.ญัฐพงศ์ ปันดอนตอง

27 เกริกขจร รื่นณรงค์

อ.เกริกขจร รื่นณรงค์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai B.A.
พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน new

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน

ประธานหลักสูตร

Board 1

อ.ดร.สุริยา คำกุนะ

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี 1

อ.อลิศรา แก้วชะเนตร

ผู้ช่วยคณบดี

28 สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์

อ.ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์

29 ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศ
และวิเทศสัมพันธ์

จิราภรณ์ ภู่เทศ new

อ.จิราภรณ์ ภู่เทศ

32 วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

33 รัตนาภรณ์ สวยกลาง

อ.รัตนาภรณ์ สวยกลาง

31 ยมลภัทร ภัทรคุปต์

อ.ยมลภัทร ภัทรคุปต์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English B.A.
34 รัฐพล ทองแตง

อ.รัฐพล ทองแตง

ประธานหลักสูตร

35 นิรมล สุวรรณกาศ

ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ

36 สำเริง ถึงคุณ

อ.ดร.สำเริง ถึงคุณ

37 บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์

อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์

38 หนึ่งฤทัย ดวงดัน

อ.หนึ่งฤทัย ดวงดัน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน

43 ลลิตา สัมฤทธิตานนท์

อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท์

40 สุรพล สิงห์เนตร

อ.สุรพล สิงห์เนตร

41 ชาริสร์ เสนาป่า

อ.ชาริสร์ เสนาป่า

42 อุบลรัตน์ พูลทรัพย์

อ.อุบลรัตน์ พูลทรัพย์

44 ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม

อ.ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม

45 ปาณธีร์ สัตยาภรณ์

อ.ปาณธีร์ สัตยาภรณ์

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Tourism B.A.
46 กนกวรรณ เกิดพิน

อ.กนกวรรณ เกิดพิน

ประธานหลักสูตร

47 ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

อ.ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

ทิพาพร โพธิ์ศรี

อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยคณบดี

48 มณฑณ ศรีสุข

อ.ดร.มณฑณ ศรีสุข

49 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Bachelor of Arts Business Japanese B.A.
50 วัชรชัย ขอบเหลือง

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

ประธานหลักสูตร

51 ศิริพร คำขาด

อ.ศิริพร คำขาด

52 วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน

อ.วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts Communication Art Design B.F.A.
14 วรวุฒิ ทาแก้ว

อ.วรวุฒิ ทาแก้ว

ประธานหลักสูตร

15 อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

16 อภินันท์ ปานเพชร

อ.อภินันท์ ปานเพชร

17 พิทักษ์ เรืองรัศมี

อ.พิทักษ์ เรืองรัศมี

18 ปิยะนุช ไสยกิจ

อ.ปิยะนุช ไสยกิจ

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development B.A.
57 วรรณี ทองระย้า

อ.วรรณี ทองระย้า

ประธานหลักสูตร

58 อนันต์ แย้มเยื้อน

ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

ประธานหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์

สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดี

59 ตรงกมล สนามเขต

อ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

ชลธิดา อุเทศนันท์

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

รองคณบดี

60 ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม

อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Social Sciences for Development B.A.
นิชาภา โมราถบ

อ.ดร.นิชาภา โมราถบ

ประธานหลักสูตร/
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ

61 เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

66 วิทยา สุขสา

อ.วิทยา สุขสา

64 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

62 ชัชภูมิ สีชมพู

ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมพู

63 ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

อ.ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

65 พุทธินันทน์ บุญเรือง

อ.ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง

68 สำเนียง วรรณทอง

อ.สำเนียง วรรณทอง

67 สมศรี คะสัน

อ.สมศรี คะสัน

ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

เยาวเรศ แตงจวง

อ.เยาวเรศ แตงจวง

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Library and Information Science B.A.
69 กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์

อ.กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์

ผู้ประสานงานหลักสูตร

70 สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่

เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

อ.ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

71 จ่าเอกวุฒินันทน์ น้อยหัวหาด

อ.ดร.จ่าเอกวุฒินันทน์ น้อยหัวหาด

72 รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์

อ.รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์