หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 1. ชื่อหลักสูตร       : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 2. ชื่อย่อปริญญา    : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts (Business Japanese)
  : B.A. (Business Japanese)
 4. ปรัชญา        –
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม โรงงานภาคอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้น
  • เลขานุการ พนักงานธุรการ
  • ครู อาจารย์ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
  • ล่าม นักแปลภาษา
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 2 (722)
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20

6. แผนการเรียน

    ภาคเรียนที่ 1
    0001109   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)
    0001210   ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล   3(2-2-5)
    1561101   ภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)
    1561401   การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น  1   3(3-0-6)
    1562201   การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1   3(3-0-6)
    รวม  15 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 2 
    0001102   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)
    0001209   ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6)
    1561102   ภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)
    1561402   การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)
    1562202   การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)
    1562301   การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)
    รวม 18 หน่วยกิต
    ภาคเรียนที่ 3 
    0001212   ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6)
    0001103   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)
    0001108   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(3-0-6)
    1562302   ภาษาญี่ปุ่น 3   3(3-0-6)
    1562302   การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)
    1562401   การฟัง-พูดภาาาญี่ปุ่นธุรกิจ 1    3(3-0-6)
     รวม 18 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 4 
    0001104   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5)
    0001106   ความเป็นผลเมืองไทย   3(3-0-6)
    0561104   ภาษาญี่ปุ่น 4    3(3-0-6)
    1563501   ญี่ปุ่นศึกษา   3(3-0-6)
    3541101   หลักการตลาด   3(3-0-6)
     รวม 18 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 5
0001202  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
    1562101   ภาษาญี่ปุ่น 5    3(3-0-6)
    1563201   อารอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   3(3-0-6)
    1563301   การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   3(3-0-6)
    1563702   การนำเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ    3(3-0-6)
    3561101   การจัดการองค์การสมัยใหม่   3(3-0-6)
     รวม 18 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 6 
    1562102   ภาษาญี่ปุ่น 6    3(3-0-6)
1563601   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น   3(3-0-6)
1563703   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น   3(3-0-6)
1564702   ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจบริการ   3(3-0-6)
5363115    การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6)
3571103   บุคลิกภาพสำหรับการบริการมืออาชีพ   3(3-0-6)
2200004  รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 7 
    1564901   การวิจัยทางภาษาญี่ปุ่น    3(2-2-5)
    1563603   การแปลภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6)
    1564701   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
    3563301   การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น    3(3-0-6)
    2562302   กฏหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
    2200005  รายวิชาเลือกเสรี    3(3-0-6)
    1563801   การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   1(0-2-1)
    รวม 19 หน่วยกิต
     ภาคเรียนที่ 8 
    1564801   การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ    6(0-36-0) ผ่าน 1563801
    1564802   สหกิจศึกษาทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   6(0-36-0)  ผ่าน 1563801 ก่อน
    รวม 6 หน่วยกิต 
     รวมหน่วยกิต   133 หน่วยกิต
 
7. ธรรมเนียมการศึกษา       ภาคเรียนละ 7,500 บาท
 
 
 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 2 (722) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20