หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 2. ชื่อย่อปริญญา     : ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Fine Arts (Communication Art Design)
                        : B.F.A. (Communication Art Design)
 4. ปรัชญา        –
 1. งานที่รองรับอาชีพ

  • ออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์การค้า
  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา / ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ /บูทสินค้า นิทรรศการ
  • สื่อมัลติมีเดีย /หน้าเว็บไซต์
  • แอนิเมชั่น
  • กราฟิก
  • ตัดต่อภาพยนตร์และโฆษณา
  • ช่างถ่ายภาพ
  • นักวาดการ์ตูน
  • ประกอบอาชีพอิสระ 
  • ฝ่ายกำกับศิลป์
 

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001213   การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น    3(3-0-6)

0001210   ชิวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5)

2042102   การถา่ยถภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

2031409   การเขียนแบบพื้นฐาน    3(2-2-5)

2041101   การวาดเส้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

2041401   ประวัติการออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

2041403   องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)

0001108   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ    3(3-0-6)

2031124   การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์    3(2-2-5)

2042203   การออกแบบบรรจุภัณฑ์    3(2-2-5)

2021215   ภาพพิมพ์พื้นฐาน    3(2-2-5)

2042105   คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบงานนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

รวม  18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5)

0001109   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6)

2042104   ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

2042201   การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ    3(2-2-5)

2042205  การออกแบบหนังสือและตัวอักษร    3(2-2-5)

3562133   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์    3(2-2-5)

รวม   18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(2-2-5)

0001209   ผู้ประกอบการยุคใหม่    3(3-0-6)

2031121   หลักการออกแบบโฆษณา    3(2-2-5)

2041112   การออกแบบผิลตภัณฑ์    3(2-2-5)

2042128   การออกบบของที่ระลึก    3(2-2-5)

2042208   ภาพยนต์และแอนิเชั่น    3(2-2-5)

2033106   พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์    3(2-2-5)

รวม   21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001203   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

0001106   การเป็นผลเมืองไทย    3(3-0-6)

2034416   การออกแบบเว็บไซต์    3(2-2-5)

2043206   การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ    3(2-2-5)

2044401   วัฒนธรรมและอัตตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์    3(3-0-6)

2043101   การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขงร่วมสมัย    3(2-2-5)

2043102   การถ่ายภาพสร้างสรรค์    3(3-0-6)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2043901   ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    3(3-0-6)

2042301   สำนึกไทยในการออกแบบ    3(2-2-5)

2043201   จิตรกรรมดิจิทัล    3(2-2-5)

2043902   โครงงานศิลปนิพนธ์    3(2-2-5)

2200004   รายวิชาเลือกเสรี    3(3-0-6)

2200005   รายวิชาเลือกเสรี    3(3-0-6)

2044801   การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางออกแบบนิเทศศิลป์    1(0-2-1)

รวม  19 หน่วยกิคต

ภาคเรียนที่ 7

2044901   การนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์    3(2-2-5)

2044902   ศิลปนริพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์    4(1-4-6)

2043202   การออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม    3(2-2-5)

รวม  10 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

2044802   การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางออกแบบนิเทศศิลป์    6(0-36-0) (ผ่าน 2044801 ก่อน)

2044804   สหกิจศึกษาทางออกแบบนิเทศศิลป์    6(0-36-0) (ผ่าน 2044801 ก่อน)

รวม  6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต   134 หน่วยกิต

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อาคาร หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1425