หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 2. ชื่อย่อปริญญา     : ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Arts (Social Sciences for Development)
                        : B.A. (Social Sciences for Development)
 4. ปรัชญา        –

 5. งานที่รองรับอาชีพ
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนาชุมชน
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
  • ข้าราชการทหารตำรวจ
  • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • นักวิชาการด้านสังคมศาสตร