หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 2. ชื่อย่อปริญญา     : ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Arts (Social Sciences for Development)
                        : B.A. (Social Sciences for Development)
 4. ปรัชญา        –
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนาชุมชน
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
  • ข้าราชการทหารตำรวจ
  • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • นักวิชาการด้านสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาคาร 7 ชั้น 2 (721) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1403

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

2591301 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

2591501 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

2592501 ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2591203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)

2591204 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2591204 ประวัติศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)

2593105 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6)

2593501 วิกฤตทางสังคม 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วบกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6)

2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2592102 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2592307 เพศภาวะ เพศวิถี กับการพัฒนา 3(3-0-6)

2593401 สังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4 

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)

2592401 การเป็นวิทยากรกระบวนการ 3(3-0-6)

2592502 ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2593502 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5 

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6)

2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

2593103 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)

2593111 การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)

2594120 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)

2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2592301 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5)

2593112 การประเมินผลโครงการ 3(2-2-5)

2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสร์ 3(2-2-5)

5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

2593503 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

2594113 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2594119 สัมมนาปัญหาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)

2594502 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)

2594303 สิทธิมนุษชนกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

2594901 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)

2594801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 1(0-2-1)

รวม 16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

2594802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(0-36-0)  (ต้องผ่าน 2594801)

2594803 สหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(0-36-0) (ต้องผ่าน 2594801)

รวม 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 130 หน่วยกิต

 

 

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500  บาท