คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

Add Your Heading Text Here

บุคลากรสายสนับสนุน

Faculty of Humanities and Social Sciences

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

-

คุณวรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล

งานประกันคุณภาพ

คุณวัชระพงศ์ เครือบคนโท

งานวิชาการ/วารสาร/หลักสูตร

คุณสาหร่าย ไสยวงศ์

งานวิชาการ/หลักสูตร

คุณพรพรรณ อินทรสัตยพงษ์

งานพัสดุ/การเงิน

คุณอัจฉรา ตันตระกูล

งานพัสดุ/การเงิน

คุณจารุวรรณ กังวาล

งานพัสดุ/การเงิน

คุณชาณวิทย์ จันผัด

งานโสตทัศนศึกษา

คุณนราธิป สุรินทร์

งานโสตทัศนศึกษา

คุณครองขวัญ นามวงศ์

งานธุรกิจ/เลขานุการ

คุณจุฑาทิพย์ พรมจันทร์

งานธุรกิจ/เลขานุการ

คุณฤทธิศักดิ์ สร้อยจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 11

คุณจำลอง สร้อยจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

คุณวันเพ็ญ หน่อแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ทัศนศิลป์

คุณพิรุณ สีแดง

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 7

คุณเขมิกา ดามา

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ดนตรี