บุคลากรสายสนับสนุน

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
Board 15

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
คุณวรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล

คุณวรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล

งานประกันคุณภาพ

คุณวัชระพงศ์ เครือบคนโท

คุณวัชระพงศ์ เครือบคนโท

งานวิชาการ/วารสาร/หลักสูตร

คุณสาหร่าย ไสยวงศ์

คุณสาหร่าย ไสยวงศ์

งานวิชาการ/หลักสูตร

เจ้าหน้าที่การเงิน/งานพัสดุ

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
คุณพรพรรณ อินทรสัตยพงษ์

คุณพรพรรณ อินทรสัตยพงษ์

การเงิน/งานพัสดุ

คุณอัจฉรา ตันตระกูล

คุณอัจฉรา ตันตระกูล

การเงิน/งานพัสดุ

คุณจารุวรรณ กังวาล

คุณจารุวรรณ กังวาล

การเงิน/งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
คุณชาณวิทย์ จันผัด

คุณชาณวิทย์ จันผัด

งานโสตทัศนศึกษา

คุณนราธิป สุรินทร์

คุณนราธิป สุรินทร์

งานโสตทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ/เลขานุการ

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
คุณครองขวัญ นามวงศ์

คุณครองขวัญ นามวงศ์

งานธุรการ/เลขานุการ

Board 16

คุณจุฑาทิพย์ พรมจันทร์

งานธุรการ/เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY
คุณฤทธิศักดิ์ สร้อยจิตร

คุณฤทธิศักดิ์ สร้อยจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 11

คุณจำลอง สร้อยจิตร

คุณจำลอง สร้อยจิตร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

คุณวันเพ็ญ หน่อแก้ว

คุณวันเพ็ญ หน่อแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ทัศนศิลป์

คุณพิรุณ สีแดง

คุณพิรุณ สีแดง

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 7

คุณเขมิกา ดามา

คุณเขมิกา ดามา

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ดนตรี