คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 85 ปี 1 สิงหาคม 2564 “85 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์