หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 1. ชื่อหลักสูตร             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. ชื่อย่อปริญญา         : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Community Development
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
                                 : Bachelor of Arts (Community Development)
                                 : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
                                 : B.A. (Community Development)
  วิชาเอก    การพัฒนาชุมชน (Community Development)
 4.  ปรัชญา
        พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นองค์กร ภาคีบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชนและสังคมสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวม
 1. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการพัฒนาสังคม
  • วิทยากรกระบวนการชุมชน
  • ผู้ช่วยนักวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • อาชีพนักพัฒนาอิสระ
  • ผู้ประเมินโครงการ
  • นักฝึกอบรม
  • นักสวัสดิการชุมชน
  • 10.นักการเมืองท้องถิ่น
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อาคาร 11 ชั้น 1 (1114) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1424

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น (วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรอื่น) 3(3-0-6)

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิตอล (วิชาบังคับสำหรับหลักสูตรอื่น) 3(2-2-5)

2531203 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)

2531303 การพัฒนาชนบทและเมือง 3(2-2-5)

2561104 กฏหมายสำหรับนักพัฒนา 3(3-0-6)

2531204 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยกับการพัฒนา 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6)

2531302 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2532104 ชุมชนศึกษา  3(2-2-5)

2532304 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)

2532205 ประชากาศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5)

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

2532307 การวิเคราะห์และจัดลำดับปัญหาชุมชน 3(2-2-5)

2532308 การจัดการระบบสารสนเทศชุมชน 3(2-2-5)

2532403 ประชาคมกับการพัฒนา 3(2-2-5)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6)

2532310 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน 3(2-2-5)

2534903 ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2523204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 3(2-2-5)

2533405 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2532206 สวัสดิการชุมชน 3(2-2-5)

2533310 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2533401 ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2533901 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2533403 การจัดการตนเองของชุมชน 3(2-2-5)

2534904 วิทยากรกระบวนการ 3(2-2-5)

2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

2533801 การเตรียมประสบการ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน 1(0-02-1)

รวม 22 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

2534801 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0)

2534803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0)

ภาคเรียนที่ 8

2534901 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

2532404 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)

2533406 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

รวม 12 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 127 หน่วยกิต

 

 

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท