หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 1. ชื่อหลักสูตร          : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อย่อปริญญา      : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in English
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                                : Bachelor of Arts (English)
                                : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                                : B.A. (English)
    วิชาเอก
         1. ภาษาอังกฤษ (English)
         2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล (English for Communication and Translation)
 4. ปรัชญา
         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนำสู่สากล
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษ
  • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านภาษาอังกฤษ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์
  • ล่าม
  • นักการทูต
  • พนักงานต้อนรับ
  • พนักงานภาคเอกชน
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักแปล นักเขียน
  • เลขานุการ

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001109  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)

1551111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)

1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1  3(3-0-6)

1551211 การพุดสื่อสาร 1  3(2-2-5)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังแะการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6)

1551113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)

1551212 การพูดสื่อสาร 2   3(2-2-5)

1552101 ไวยากรณ์อังกฤษ 2   3(3-0-6)

1554604 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(3-0-6)

1551231 การเขียนตามรูปแบบ   3(3-0-6)

1552402 วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6)

1552213 การพูดสื่อสาร 3   3(2-2-5)

1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท   3(3-0-6)

รวม  18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต   3(2-2-5)

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย   3(3-0-6)

1553107 อรรถศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6)

1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง   3(2-2-5)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)

1551232 การเขียนอนุเฉท   3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5 

0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น   3(3-0-6)

0001210  ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล   3(2-2-5)

1553233  การเขียนความเรียง   3(3-0-6)

1553351  การแปลระดับต้น   3(3-0-6)

1554111  ภาษาศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6)

2200005  รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

1553223  การอ่านเชิงวเอคราะห์   3(3-0-6)

1553407  วรรณกรรมร่วมสมัย   3(3-0-6)

1554305  การแปลระดับกลาง   3(3-0-6)

1552222  การอ่านเพื่อการตีความ   3(3-0-6)

1552630  ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว   3(2-2-5)

1553604  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน   3(3-0-6)

1554801  การเตรียมภาคสนามภาษาอังกฤษ   1(0-2-1)

รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

1553410   วรรณกรรมเอเซีย   3(3-3-0-6)

1551615   ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น   3(3-0-6)

1552628   ภาษาอังกฤษสำหรับานโรงแรม   3(3-0-6)

1553215   การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)

1553242   ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 1   3(3-0-6)

1554607  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์   3(2-2-5)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

1554803  สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ   6(0-36-0)

1554805  การฝึกประสบการภาคสนามทางภาษาอังกฤษ   6(0-36-0)

รวม 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต  130 หน่วยกิต

 

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 8,000 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 7 ชั้น 1 (714) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1409