หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 1. ชื่อหลักสูตร          : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อย่อปริญญา      : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in English
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                                : Bachelor of Arts (English)
                                : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                                : B.A. (English)
    วิชาเอก
         1. ภาษาอังกฤษ (English)
         2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล (English for Communication and Translation)
 4. ปรัชญา
         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนำสู่สากล
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษ
  • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านภาษาอังกฤษ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์
  • ล่าม
  • นักการทูต
  • พนักงานต้อนรับ
  • พนักงานภาคเอกชน
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักแปล นักเขียน
  • เลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 7 ชั้น 1 (714) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1409
 1.