Tag: หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

HUSOC NEWS วันที่ 29 มิถุนายน 2567 หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ “ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Read More »

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

5 มิถุนายน 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึก

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจ

Read More »
Scroll to Top