หลักสูตรภาษาไทย จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

HUSOC NEWS
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติวิทยากร 2 ท่าน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ นางสาวสุวิชา ชัยวรรณธรรม ให้ความรู้ทักษะการซ่อมแซมใบลาน จัดทำเอกสารโบราณ ในรูปแบบ E-book และนางสาวศิริลักษณา ขวัญคำ ให้ความรู้เรื่อง การทำอินโฟกราฟฟิกแบบง่าย สร้างรายได้ และกิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ในการปรับตัว และการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรมจริยธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ ตลอดจนให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ และรุ่นพี่ เกิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่นใจ และมีความมั่นใจในการเรียน โดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Scroll to Top