คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูสิทธิ พลายชมพู เป็นวิทยากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูสิทธิ พลายชมพู บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์โอเอียนสโตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม FMS101 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์