ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารสถานที่ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน รวมถึงรับทราบขอบข่ายงาน

HUSOC NEWS
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารสถานที่ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน รวมถึงรับทราบขอบข่ายงาน และเกณฑ์การประเมินผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีฯ เป็นประธานและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม 711 อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Scroll to Top