หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0
ปริญญาตรี
0
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท

Bachelor's degree

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์

Master of Art Program in Social Development and Engagement (M.A.)

หลักสูตรปริญญาตรี

Master's degree