เกิดเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สร้างความเสียหายในบริเวณกว้างภายในมหาวิทยาลัย

จากกรณีเกิดเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สร้างความเสียหายในบริเวณกว้างภายในมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟ สิ่งปลูกสร้างแตกหักเสียหาย ทั้งในบริเวณอาคารสำนักงานคณะ อาคาร 7 อาคาร 11 อาคารศิลปะ และอาคารสุนทรีภิรมย์(อาคารดนตรี) ทั้งนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประสานอย่างรวดเร็วจากทางมหาวิทยาลัย สอบถามถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงการส่งความห่วงใยถึงบุคลากรภายในคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยกันดูแล ฟื้นฟู อาคารสถานที่หลังเกิดเหตุวาตภัยในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม