กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคเช้า)
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมถึงแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย #HusocURU
Scroll to Top