หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 1. ชื่อหลักสูตร       : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 2. ชื่อย่อปริญญา    : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts (Business Japanese)
                       : B.A. (Business Japanese)
 4. ปรัชญา        –
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม โรงงานภาคอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้น
  • เลขานุการ พนักงานธุรการ
  • ครู อาจารย์ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
  • ล่าม นักแปลภาษา 
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 2 (722) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20