หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 1. ชื่อหลักสูตร        : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 2. ชื่อย่อปริญญา     : ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Fine Arts (Communication Art Design)
                        : B.F.A. (Communication Art Design)
 4. ปรัชญา        –
 1. งานที่รองรับอาชีพ
  • ออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์การค้า
  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา / ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ /บูทสินค้า นิทรรศการ
  • สื่อมัลติมีเดีย /หน้าเว็บไซต์
  • แอนิเมชั่น
  • กราฟิก
  • ตัดต่อภาพยนตร์และโฆษณา
  • ช่างถ่ายภาพ
  • นักวาดการ์ตูน
  • ประกอบอาชีพอิสระ 
  • ฝ่ายกำกับศิลป์
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อาคาร หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1425