หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 1. ชื่อหลักสูตร             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. ชื่อย่อปริญญา         : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Community Development
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
                                 : Bachelor of Arts (Community Development)
                                 : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
                                 : B.A. (Community Development)
  วิชาเอก    การพัฒนาชุมชน (Community Development)
 4.  ปรัชญา
        พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นองค์กร ภาคีบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชนและสังคมสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวม
 1. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการพัฒนาสังคม
  • วิทยากรกระบวนการชุมชน
  • ผู้ช่วยนักวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • อาชีพนักพัฒนาอิสระ
  • ผู้ประเมินโครงการ
  • นักฝึกอบรม
  • นักสวัสดิการชุมชน
  • 10.นักการเมืองท้องถิ่น
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อาคาร 11 ชั้น 1 (1114) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1424