หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 1. ชื่อหลักสูตร              : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 2. ชื่อย่อปริญญา           : น.บ.
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Laws Program
                               LL.B.
  สาขาวิชา        : นิติศาสตร์
 4. ปรัชญา

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและนำไปบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นอีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นิติกร
  • อาชีพอิสระ ทนายความ
  • เจ้าพนักงานบังคับคดี / คุมประพฤติ
  • ตำรวจ
  • ทหาร / นายทหารพระธรรมนูญ
  • นิติกร
  • ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • อาจารย์ / นักวิชาการ
  • ศึกษาต่อเพื่อเป็นพนักงานอัยการ(สำนักงานอัยการสูงสุด) 
  • ศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้พิพากษา (สำนักงานศาลยุติธรรม)
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 3 (1134) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1404