ภาพกิจกรรมทั้งหมด
IMG_3675
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
IMG_3571
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal
IMG_3551
อธิการบดี คณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้บริหาร
5DII0827
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ
IMG_3222
โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10
IMG_2929
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น
IMG_2858
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21
IMG_2766
ประชุม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162398763_1228984567515988_37926403262074233_n
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนน้ำริดราฎร์บำรุง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์