เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal

คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal พร้อมรักษามาตรการป้องกัน covid-19 โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยของมหาวิทยาลัย ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ภาพกิจกรรม

เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 “ราชภัฏสืบสาน…สงกรานต์ประเพณี…ตามวิถีใหม่” แบบ new normal