โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10

โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10 ของนักศึกษาเอกดนตรีสากล ร่วมแรงร่วมใจ 2 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ณ ห้อง FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการแสดงทักษะวิชาชีพทางดนตรี Recital Concert ครั้งที่ 10