โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากร ชาวจีน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น