กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีเป็นวิทยากร ตามโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (B11) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้ครับ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21