ประชุม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้รับรางวัลต่างๆ และต้อนรับบุคลากรใหม่ของคณะ

ภาพกิจกรรม

ประชุม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์