โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนน้ำริดราฎร์บำรุง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

21 มี.ค. 64 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนน้ำริดราฎร์บำรุง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยจัดทำสื่อการเรียนรู้บริเวณรอบอาคารเรียน และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยของบุหรี่และการลดอุบัติเหตุแก่น้องๆนักเรียน ชั้น ป.5-6 โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากท่านผู้อำนวยการและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนน้ำริดราฎร์บำรุง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์