โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๖๔ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีนักศึกษาชั้นปี ๑,๒ และ ๓ จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนและสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมทั้งหมด ๖๐ คนในการร่วมฟังการสัมมนา

โดยมี ผศ.สุวลักษณ์ อ้วนสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถาบันวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โครงการนี้จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาการการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”