ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์