บุคลากรสายสนับสนุนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ. นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องสำนักงานอธิกาบดี ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ 01/03/64

ภาพกิจกรรม

บุคลากรสายสนับสนุนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์