โครงการ “ภาพสะท้อนประเทศไทยจากวรรณกรรมจดหมายเหตุต่างประเทศ” โดยหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ หัวข้อ “ภาพสะท้อนประเทศไทยจากวรรณกรรมจดหมายเหตุต่างประเทศ” ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS ๑๐๒ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – ลงทะเบียน / รับเอกสาร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – พิธีเปิดโครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ หัวข้อ “ภาพสะท้อนประเทศไทยจากวรรณกรรมจดหมายเหตุต่างประเทศ”
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. – “ภาพสะท้อนประเทศไทยจากวรรณกรรมจดหมายเหตุต่างประเทศ” วิทยากร : พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – ถาม-ตอบ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิด