ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับรางวัลสยามนครีสโตย สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์