กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นผู้สอนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์สู่การเป […]

ประชุม บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียน […]