ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิจัยคณะฯ
รายชื่อคณะกรรมการ
แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
 คำสั่งและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
คู่มือหน่วยจัดการงานวิจัย
  จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย

ติดต่อเรา
  
กรอบการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาพกิจกรรมใหม่

 

ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องรับข้อเสนอการวิจัยภายใ้ต้โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสืยเปรียบของเกษตรกรในกลไหตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จ.อุตรดิตถ์
ข้อเสนอโครงการงานวิจัยภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเก๋ตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณุทนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการิจัยของการขอเสนอการวิจัย
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบกลไก สนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
 
  โครงการวิจัยและพัฒนา
-   โครงการวิจัยที่ผ่านมา
-    โครงการวิจัยปัจจุบัน

Download แบบฟอร์ม
สวพ. 1 (ฟอร์มเขียนข้อเสนอผลงาน)
สวพ. 2 (ชี้แจงงานวิจัยส่วน ข. 2-3)
สวพ. 3 (แบบประเมินข้อเสนอโครงการ)
สวพ. 5 (แบบสรุปปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย)
แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
แบบสวพ. คำชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนโดยทุน ายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบเสนอโครงการวิจัย (Form of Research Proposal)ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนโดยทุน ายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบฟอร์มของข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) ไม่เกิน 5 หน้า