แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

  แผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานประจำปี

แผนการปฏิบัตราชการ

สมศ.

กพร.

URU.IQA.70

ปี 2549

ปี 2549

พ.ศ. 2550

รอบ 2ปี2548

ปีงบประมาณ 49

 ปี 2549

ปี 2550

ปี 2550

พ.ศ. 2551

 

ปีงบประมาณ 50

 ปี 2550

ปี 2551

ปี 2551

พ.ศ. 2552

 

ปีงบประมาณ 51

 ปี 2551

ปี 2552

ปี 2552

พ.ศ. 2553

 

ปีงบประมาณ 52

 ปี 2552

ปี 2553

ปี 2553

พ.ศ. 2554

 

ปีงบประมาณ 53

 

ปี 2554

 

พ.ศ. 2556- 2558

     

ปี 2555

         

 

         

  URU.IQA.70  (SAR)

     

  ปี 2549

  ปี 2550

  ปี 2551

  ปี 2552

   โปรแกรมมนุษยศาสตร์

โปรแกรมมนุษยศาสตร์

โปรแกรมมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

  สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

  สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 โปรแกรมสังคมศาสตร์

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

    โปรแกรมสังคมศาสตร์

 โปรแกรมสังคมศาสตร์

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชานิติศาสตร์

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชานิติศาสตร

สาขาวิชาศิลปกรรม

  สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี

 

โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม

 

 

สาขาวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี

 

 

สาขาวิชาดนตรี

 

 


  ปี 2553

  ปี 2554

  ปี 2555

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  ภาควิชาภาษาตะวันตก

  ภาควิชาภาษาตะวันตก

ภาควิชาภาษาตะวันตก

 

  ภาควิชาภาษาตะวันออก

  ภาควิชาภาษาตะวันออก

  ภาควิชาภาษาตะวันออก

 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์

  ภาควิชาสังคมศาสตร์

  ภาควิชาสังคมศาสตร์

 

  ภาควิชานวัตกรรมสังคม

  ภาควิชานวัตกรรมสังคม

  ภาควิชานวัตกรรมสังคม

 

  ภาควิชาศิลปกรรม

  ภาควิชาศิลปกรรม

  ภาควิชาศิลปกรรม

 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2553-2555

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 2556

  แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53-57

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / มหาวิทยาลัย 2556

 

:: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ::

โทรศัพท์0 5541 1096 ,0 5541 6601-31ต่อ1400   Fax. 1420