กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร    


อ.ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
  ประธานหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 11  ( 1114 ) หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1404
 


ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

Bachelor of Arts Program in Tourism 

ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)

 

Bachelor of  Arts (Tourism)

 

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

 

B.A. (Tourism  )


ปรัชญา ::

                 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนการสื เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปเพื่อการรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนการสอและการฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวในระดับมาตรฐาน
3. ส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการท่องเที่ยว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้