กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 


 อ.อริศรา แก้วชะเนตร
ประธานหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 (726) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1407

ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

 

Bachelor of Arts (Thai)

 

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 

B.A. (Thai)


ปรัชญา ::

มุ่งผลิตบัณฑิตภาษาไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม   นำภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารตลอดชีวิต  ศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาตนเอง  ท้องถิ่นและสังคม


วัตถุประสงค์ ::

เพื่อผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

1.  มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี

 

2.  มีความสามารถในการนำทักษะทางภาษาไทย ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.  มีความใฝ่รู้  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

 

4.  มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและท้องถิ่น    

 

5.  มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ