กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร    


อ.วราภรณ์  อู่ทรัพย์
  ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1404
 


ชื่อหลักสูตร ::

นิติศาสตร์บัณฑิต

 

Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา ::

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)


ปรัชญา ::

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขานิติศาสตร์ ตามมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสามารถตีความ ตลอดจนสามารถนําหลักกฎหมายไปใช้ประกอบวิชาชีพ ในสาขานิติศาสตร์ได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมสัวนรวม  ตลอดจนสามารถนําความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  และสามารถดํารงตนอย่างมีคุณค่า