กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร    


อ.ศิริพร  คำขาด
  ประธานหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 (722) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โทร. 0 5541 1096  ต่อ 1411


ชื่อหลักสูตร :: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ปรัชญา :: บัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และมีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.  ให้นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นทางด้านการฟัง พูด อ่าน   
และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2.  ให้นักศึกษามีความสามารถนำความรู้ภาษาญี่ปุ่น เทคนิควิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์