กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร


อ.อุบลรัตน์ พูนทรัพย์
ประธานหลักสูตร
 

 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 (716) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

โทร. 0 5541 1096  ต่อ  1409


ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

 

Bachelor of Arts (English)

 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

B.A. (English)


ปรัชญาของ ::

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ มีคุณธรรม ใฝ่รู้ และจิตสำนึก
ในการร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ ::

1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

 

3. นักศึกษามีความคิดขั้นวิเคราะห์  วิจารณ์ รู้จักแก้ปัญหาของตนเองและสังคม

 

4. นักศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

5. นักศึกษามีอัตลักษณ์ของชุมชนและมีพันธกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน