กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร    


ผศ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน
  ประธานหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 ( 713 ) หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1404
 


ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

Bachelor of Arts  (Community Development)

 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

 

B.A. (Community Development)


ปรัชญา ::

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ คุณธรรม   จริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีความรู้  ทักษะ  วิสัยทัศน์ คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน
2)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ    อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฎิบัติได้อย่างแท้จริง