อ.สำเนียง  วรรณทอง
ประธานสาขาวิชา

 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง ::

  127 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 

 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


ชื่อหลักสูตร ::

ศศ.บ (การจัดการวัฒนธรรม)

 

B.A. (Cultural Mangement)

   
   
   

ปรัชญา ::

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ด้านบริหารจัดการวัฒนธรรม นำความรู้สู่การอนุรักษ์

   

สร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 
 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

   

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิตชอบต่อสังคม

   

2.  มีความรู้การบริหารจัดการองค์กรในมิติวัฒนธรรม

   

3.  มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาวัฒนธรรมในมิติเศรษฐกิจ

   

4.  มีความรู้ในการจัดมหกรรมทางวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

5.  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกับศาสตร์อื่นๆได้