กลับหน้าแรก รายละเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

อ.มญชุดา  สุพรจักร
ประธานหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 11 (1112) หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1407

ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

Bachelor of  Public  Administration

ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตร์บัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

 Bachelor  of  Arts  (Public  Administration)

 

ศศ.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

B.A. (Public  Administration)


ปรัชญา ::

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารจัดการระดับต้น ที่มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม


วัตถุประสงค์ ::

เพื่อผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

1.  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม และความเป็นผู้นำ สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

 

2.  มุ่งสร้างองค์ความร้ และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการแก้ไขปัญหาแก่ท้องถิ่น

 

3.  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ ได้ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

 

4.  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 

5.  มุ่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ