ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลับหน้าแรก

     
 

 

 

ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา

 

 

คณบดี

 

อาจารย์เยาวเรศ  แตงจวง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงพร  บี่หัตถกิจกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อรัญวดี  แสงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์หนึ่งฤทัย  ดวงดัน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 

อาจารย์ ดร.นิชาภา  โมราถบ

 

นายไพจิตต์  สายจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี