ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลับหน้าแรก

     
 

 
 

ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา

 
 

คณบดี

 

 

 

 

   
     
     
     
     

 

 

 

นายไพจิตต์  สายจันทร์

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี