!>

Home

         

 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     

รายวิชา 1553223Z การวิเคราะห์ความเรียง

   

 


                      

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

   

รายวิชา 1553224A การอ่านเชิงวิเคราะห์สำหรับครู

รายวิชา 1543220Z การอ่ารนเชียนร้อยแก้ว
รายวิชา  1541107Z คำและสำนวนไทย

 

 

 

ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

 

รายวิชา 1552103Z ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อมวลชน
รายวิชา 1500103Z ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
รหัสวิชา 1500107z ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
รหัสวิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
รหัสวิชา 1553223 การวิเคราะห์ความเรียง
รหัสวิชา 1553241A การเรียนภาษาด้วยการแสดง

ายวิชา 1500108Z กฎหมายในชีวิตประจำวัน

รายวิชา 1541107 สำนวนไทย
รายวิชา 1544908A ผลงานการศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย
รายวิชา 1543217 การอ่านเพื่อพัฒนาชิวิตและสังคม

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

ายวิชา 1551221Z กลวิธีการอ่านอนุเฉท
ายวิชา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิขาการ
รายวิชา 1554203 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาด
 
รหัสวิชา 1500107z ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
รายวิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

ายวิชา 1500108Z กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 

รายวิชา 1633201 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ

 

                

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รายวิชา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
รายวิชา 1552222 การอ่านเพื่อการตีความ
 
รายวิชา 1552104 ไวยากรณ์อังกฤษ 2
รายวิชา 1551101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รายวิชา 1551111z ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รายวิชา 1551211 การพูดสื่อสาร 1
รายวิชา 1552103Z ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อมวลชน
รายวิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
รายวิชา 1500107Z ภาษาัอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา 1631102 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
รายวิชา 1631105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รายวิชา 1632201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

รายวิชา 2062506 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
รายวิชา 2081205Z ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
 รายวิชา 2082301 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 1
 
รายวิชา 2081402Z ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ 1
รายวิชา 2061103 การบันทึกโน๊ตเพลงไทย
รายวิชา 2082203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
รายวิชา 2082401 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสีไทย 3
รายวิชา 2082101 ทฤษฎีดนตรีไทย
รายวิชา 2081203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1

รายวิชา 2591109 ชุมชนกับประชาคม
 
รายวิชา 2594105 โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา
รายวิชา 2593110A การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
รายวิชา 1522218 พุทธธรรม
รายวิชา 2592115 การเมืองกับการพัฒนา
 
รายวิชา 2592202A สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
รายวิชา 2594303A สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสังคม

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

     

รายวิชา 1500106Z ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รายวิชา 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผมสัมฤทธิ์

     

                     

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

 

รายวิชา 1554203 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาด
รายวิชา 1551211 การพูดสื่อสาร 1
รายวิชา 1551212 การพูดสื่อสาร 2
รายวิชา 1551305 Business English 1
รายวิชา 15511102 English Phonetics
รายวิชา 1551212 การพูดสื่อสาร 2
รายวิชา 1551211 การพูดสื่อสาร 1
รายวิชา 1554203 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาด
รายวิชา 1551606 Business English 2
รายวิชา 1551615Z Introduction to Business English
รายวิชา 1551221Z กลวิธีการอ่านอนุเฉท
รายวิชา 1552628 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

รายวิชา 1631105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานขอมูล
รายวิชา 1631207 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
รายวิชา 1631502 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
รายวิชา 1631503 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

                        

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชา รปศ.

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

รายวิชา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
รายวิชา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายงิชา 1500109A ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
รายวิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
รายวิชา 1531106A ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รายวิชา 1551101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รายวิชา 1551112 ไวยกรณ์อังกฤษ 1
รายวิชา 1551211 การพูดสื่อสาร 1
รายวิชา 1551605 Business English 1

รายวิชา 2551102Z ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ายวิชา 2551303Z องค์การและการจัดการภาครัฐ
รายวิชา 2551103Z ควาวมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
 

รายวิชา 25000106z สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
รายวิชา 2592106A ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม
รายวิชา 2592115A การเมืองกับการพัฒนา
รายวิชา 2591109 ชุมชนกับประชาสังคม
รายวิชา 2591203A  ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา

รายวิชา 1631503 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา 1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
 
รายวิชา 1631102 ความรู้เบื้องฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
รายวิชา 1631501 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รายวิชาอื่น (ทั้งหมด)